การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ"
วันที่ 19 สิงหาคม 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มีการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 และคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2552 ตัวชี้วัดที่ 4.4 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งตามขั้นตอนที่ 3 ของการดำเนินงาน กำหนดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายให้แก่บุคลากรในส่วนราชการอย่างทั่วถึง 
ดังนั้น สำนักบริหารกลาง จึงจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปฏิบัติราชการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” ขึ้น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติราชการในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง และเพื่อรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมฯ 
นางสุดาวดี บางท่าไม้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงานการจัดการสัมมนา 
นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 


นางวนิดา สักการโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. เจตนารมณ์และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3. การใช้ดุลยพินิจและหลักการในการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 บรรยากาศการสัมมนา 

นางฉริยา อ่อนนิ่ม จากสำนักบริหารกลาง พิธีกรของงาน