โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การปรับปรุงกฎ ระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ภาคกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักกฎหมาย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงกฎ ระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่" ภาคกระบวนการรับฟังความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้อยู่ในบังคับของกฎ ระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้ร่างกฎ ระเบียบของกรมฯ มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และหลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และสภาการเหมืองแร่ จำนวนกว่า 160 คน ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ 


นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มอบหมายแนวทางการดำเนินงานการับฟังความคิดเห็น 


นางสาวสิริรัตน์ สิริคันธานนท์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนา 

ผู้บริหารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนจากสภาการเหมืองแร่ ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 
รวมพลข้าราชการสำนักกฎหมาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการสัมมนาฯ
 
 
 
 
 บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็น