สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ตอน คุณธรรม ความพอเพียง และความโปร่งใส 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารกลาง จัดกิจกรรม "สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตอน คุณธรรม ความพอเพียง และความโปรงใส" ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ กพร. ด้วยการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและการดำรงชีวิตประจำวัน โดยสอดผสานกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสร้างความตระหนก และเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันมิให้พฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นในองค์กร ร่วมทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจและบริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่
1. นิทรรศการ "คุณธรรม ความพอเพียง และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ"
2. การสัมมนา "คุณธรรม ความพอเพียง และความโปร่งใส"
3. กิจกรรม "การสร้างเครือข่าย และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันการทุจริตในองค์กร"

 

การสัมมนา "คุณธรรม ความพอเพียง และความโปร่งใส" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 


นิทรรศการ "คุณธรรม ความพอเพียง และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ" ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 


การลงชื่อปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา