พิธีมอบประกาศนียบัตร
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (ต้นกล้าอาชีพ)
รุ่นที่ 4 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ ได้จัดฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ หลักสูตร "เทคนิคหรือเครื่องมือในการตัดสินใจสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการผลิตการจัดการพัสดุคงคลังและการจัดการคลังสินค้า" รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (ต้นกล้าอาชีพ) โดยการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ได้รับประกาศนียับตร จำนวน 40 คน 
นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม และได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 40 คน