การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้งเพื่อดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 pr 
นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา "การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้งเพื่อดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม" ให้แก่เจ้าหน้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ได้รับถ่ายโอนในระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
นายธวัช ผลความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานต่อท่านประธาน 
 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น