การประชุมรายงานผลการศึกษาโครงการ
"สำรวจความต้องการ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"
วันที่ 11 กันยายน 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดประชุมรายงานผลการศึกษาโครงการ "สำรวจความต้องการ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการศึกษาโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการ และการยอมรับในสังคมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 


นางสมจินต์ ศงสะเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงานการประชุม 

นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

 

รศ.ดร. วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรรายงานผลการศึกษาโครงการ "สำรวจความต้องการ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"
 

รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ และ รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช คณะที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


 
 บรรยากาศการประชุม