การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่"
วันที่ 17-18 กันยายน 2552
ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่" เพื่อให้ข้าราชการ กพร. สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ. ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่ เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

นางสาววรางรัตน์ โชติรัตน์ จากสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. ให้เกียรติเป็นวิทยาบรรยายหลักสูตร "การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่"
 
 บรรยากาศภายในงาน