การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของ กพร.
วันที่ 18 กันยายน 2552 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟของ กพร. พร้อมทั้งสาธิตการใช้เครื่องดับเพลงแบบมือถือให้ผู้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้ชมเป็นตัวอย่าง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่