โครงการ "ตลาดนัดความรู้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่"
ตอน PMQA องค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดให้มีพิธีเปิดโครงการ "ตลาดนัดความรู้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่" ครั้งที่ 3 ตอน PMQA องค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีบุคลากรของกรมฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน 
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
.............1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร
.............2. เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินการของ กพร. โดยใช้แนวคิด PMQA
.............3. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการปรับปรุงองค์กร สภาพปัญหา อุปสรรค และกำหนดแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป
.............4. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ในการพัฒนาองค์กรตามแนวคิด PMQA 
นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

(จากซ้าย) นายสมยศ ศริดารา จากสำนักนโยบายและพัฒนาระบบบริหาร และนายสมชัย เอมบำรุง จากสำนักบริหารกลาง ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนา ในหัวข้อ "PMQA ที่ผ่านมา และที่จะก้าวต่อไปของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่" 
 

นายสมชัย เอมบำรุง กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ 
 บรรยากาศการสัมมนา นายกมล สถิตย์พงษ์ จากสำนักบริหารกลาง รับหน้าที่เป็นพิธีกร 
บรรยากาศการอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลการปรับปรุงองค์กร 
(จากซ้าย) นายสมชัย เอมบำรุง จากสำนักบริหารกลาง ดร.ธีรวุธ ตันนุกิจ จากสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน นายสมยศ ศริดารา จากสำนักนโยบายและพัฒนาระบบบริหาร นางนันทนา กันยานุวัฒน์ จากสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน และนายสุรพล หล่อตระกูล จากสำนักบริหารยุทธศาสตร์ ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรนำเสนอผลการปรับปรุงองค์กรในหมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ