กพร. และ ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการสาขาอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
 pr 
 pr 
นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการในสาขาอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการให้ทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
การประสานความร่วมมือด้านวิชาการในครั้งนี้ มุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับบุคลากรให้มีศักยภาพรองรับภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในภาพรวมด้วยการตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมทั้งการประสานและบูรณาการแนวทาง นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหารธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของประเทศ ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่มีความสอดคล้องและมุ่งผลสำเร็จไปในทิศทางเดียวกัน 
 บรรยากาศพิธีลงนาม