กพร. และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก 
 pr 
 pr 
นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิสติกส์ ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศว.พว.) หรือ MTEC : National Metal and Materials Technology Center ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก โดยทำการปรับปรุงฐานข้อมูลวัตถุดิบแร่ดินด้วยการเพิ่มเติมข้อมูลวัตถุดิบประเภทอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก เช่น ทรายแก้วและเฟลด์สปาร์ และทำการพัฒนาฐานข้อมูลให้มีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานสากล เหมือนเช่นระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบของสถาบัน AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงวางแผนที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลวัตถุดิบเข้ากับระบบฐานข้อมูลเคลือบในลักษณะ Networking เพื่อให้ผู้ประกอบการเซรามิกสามารถเข้าถึงข้อมูลจากสองระบบได้อย่างสะดวกและเกิดประสิทธิภาพ เพื่อการวางแผนเลือกวัตถุดิบ และสารเคลือบที่เหมาะสมและเข้ากันได้ในทางเทคนิค 
นอกจากนั้น ยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบ โดยการจัดเก็บข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติม เช่น แหล่งที่ตั้งโรงงาน เส้นทางคมนาคม ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า และได้สร้างระบบคำนวณเส้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่อยู่ใกล้โรงงาน ตลอดจนวางแผนการใช้เส้นทางขนส่งและการบริการที่เหมาะสม

 
 บรรยากาศพิธีลงนาม 


นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 


นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ผอ.ศว.พว.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

อพร.ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล (ขวา) รับมอบของที่ระลึกจาก ผอ.ศว.พว.