การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551"
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารกลาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551" สำหรับผู้อำนวยการสำนัก/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และข้าราชการ กพร. ผู้สนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนเงินเดือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 


นางภมรพรรณ ศิริชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์ความรู้การบริหารงานภาครัฐ จากสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551" 
 บรรยากาศการประชุม