การนำเข้าแร่ของประเทศไทยปี 2008-2009 (ม.ค.-ก.ย.) เรียงตามลำดับมูลค่าแร่ 
 กลุ่มข้อมูลและสถิติ 
 ศสท. 

 ไฟล์>> Click ที่นี่