ระบบ ERP โปรแกรมบัญชีเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์
 
 pr 
 บรรยากาศการอบรม 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
วิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้