การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์
หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Barcode ในการจัดการซัพพลายเชน" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิสติกส์ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Barcode ในการจัดการซัพพลายเชน" เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ Barcode มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อการพัฒนาและยกระดับความรู้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีองค์ความรู้และเข้าใจในแนวทางการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ Barcode เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

นายศิษฏ์ รัตนาคม จากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
- ภาพรวมของเทคโนโลยีมาตรฐานสากล GS1 System
- GS1 Identification Keys : กุญแจอันทรงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีมาตรฐานสารกล GS1
- บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 System
- เทคโนโลยีบาร์โค้ดระดับมาตรฐานสากล GS1 กับบทาทในการบริหารจัดการซัพพลายเชนในด้านต่างๆ 
 บรรยายกาศการฝึกอบรม