การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 10
(The Tenth ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals : 10th ASOMM) 

 ไฟล์ข่าวประชาสัมพันธ์>> Click ที่นี่
2 มีนาคม 2553 นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 10 (The Tenth ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals: 10th ASOMM) รวมทั้งการประชุมคณะทำงาน ASOMM ครั้งที่ 7 และการประชุม ASOMM+3 ครั้งที่ 3 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
ผู้แทนจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคนิยมเวียดนาม รัฐบูไนดารุสซาลาม และประเทศไทย 
ดร.ธารกมล ถาวรพานิช จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับหน้าที่เป็นพิธีกรการประชุม