พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2553
การสัมมนา เรื่อง "สินค้าคงคลัง เรื่องง่ายๆ จัดการได้ กำไรเห็นๆ" 
ในปี 2553 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ ได้มีการดำเนิน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม" เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ภายในองค์กรของสถานประกอบการในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมอยู่ในเกณฑ์สูงลำดับต้นๆ ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและพลาสติก อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อง นุ่งห่ม ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มที่วัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นผลในระดับชาติ รวมทั้งสร้างบุคลากรหลักด้านโลจิสติกส์สำหรับเป็นต้นแบบของการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และนำเสนอแผนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง ตลอดจนนำความรู้และแนวทางที่ได้รับจากการสัมมนาไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในองค์กร ซึ่งการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงจัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “สินค้าคงคลัง เรื่องง่ายๆ จัดการได้ กำไรเห็นๆ” ขึ้น ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 บรรยากาศการสัมมนา 
นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 


นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ และการสัมมนา 


นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาหัวข้อ "นโยบายและแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม" 

ดร.กฤษฏ์ ฉันทจิรพร นายกสมาคมไทยจิสติกส์และการผลิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโลจิสติกส์" 


ดร.มนิสรา บารมีชัย จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "หลักการวางแผนซัพพลายเชน" 


การเสวนา เรื่อง "มีแผนซัพพลายเชนที่ดี...ทำได้อย่างไร" ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสมาชิกสูนย์กลางข้อมูลโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ภายใต้เว็บไซต์ www.industry4u.com ประตูสู่แหล่งข้อมูลโลจิสติกส์อุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วย ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ (e-MarketPlace) ศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Information Center : LIC) ระบบจัดการรถขนส่งเที่ยวกลับ (Backhauling Platform) สมัครได้ง่ายๆ แค่คลิก www.industry4u.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นายธนาลักษณ์ พิทักษา จากสำนักโลจิสติกส์ รับหน้าที่เป็นพิธีกร