การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์
หัวข้อ “EPC/RFID for Logistics and Supply Chain Management” 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ หัวข้อ “EPC/RFID for Logistics and Supply Chain Management” เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้ร่วมฝึกอบรม 

ผู้จัดงาน และวิทยากร ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน
(จากซ้าย) คุณอรพิน อุดมธนะธีระ จากสำนักโลจิสติกส์ คุณอรรถสิทธิ์ จินตนา จากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิทยากร และคุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ 
คุณอรรถสิทธิ์ จินตนา จากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification Technology)
- เลขรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (ELectronic Product Code : EPC)
- GS1 EPC Global Network
- กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี EPC/RFID และEPC Global Network 

คุณอนพัทย์ บุตรอากาศ จากสำนักโลจิสติกส์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรการฝึกอบรม