กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase ครั้งที่ 6
หัวข้อ "การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการวางแผนและจัดการธุรกิจด้วยแบบจำลองการตัดสินใจ" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase ครั้งที่ 6 หัวข้อ “การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการวางแผนและจัดการธุรกิจด้วยแบบจำลองการตัดสินใจ” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของภาครัฐ และเอกชนให้มีความรู้และความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยมีเครื่องมือและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสนับสนุน 
 บรรยากาศการสัมมนา 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 

ดร.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (T-LAP) ให้เกียรติเป็นวิทยากร Showcase เรื่อง "รูปแบบการบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศเพื่อนบ้าน" 

ดร.มณิศรา บารมีชัย จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร Showcase เรื่อง "การสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์โอกาส และตัดสินใจในงานด้านการวางแผน และบริหารจัดการธุรกิจ" 
(จากซ้าย) ดร.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ และ ดร.มณิศรา บารมีชัย จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย