การอบรมเทคนิคการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองหิน
สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา จังหวัดยะลา 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 สงขลา จัดโครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ โดยเน้นอบรมเทคนิคการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองหินสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
จากการที่กรมศิลปากรได้ประกาศให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของภูเขายะลา ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 ทำให้การทำเหมืองหินในพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาการขอต่ออายุประทานบัตร เกิดการขาดแคลนหินก่อสร้างและหินมีราคาสูง ประชาชนผู้ใช้หินและผู้ประกอบการก่อสร้างได้รับความเดือดร้อน เป็นปัญหาต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดยะลา และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด จนกระทั่งกรมศิลปากรได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ให้ใช้พื้นที่ในเขตดังกล่าวเพื่อการทำเหมืองที่ความสูงไม่เกิน 200 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีการใช้เทคนิควิชาการป้องกันมิให้การระเบิดหินก่อให้เกิดผลกระทบต่อโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา และให้จ่ายเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนในบริเวณพื้นที่การทำเหมืองแร่ ในอัตราเมตริกตันละ 1.50 บาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา ในฐานะตัวแทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับผิดชอบกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมแร่ในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก รวมทั้งหมด 8 จังหวัด ได้จัดอบรมเทคนิคการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองหินสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำการใช้วัตถุระเบิดให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเงื่อนไขของกรมศิลปากร ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพเขียนสีเขายะลา และเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการให้สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
การอบรมครั้งนี้มีการถ่ายทอดความรู้ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่ ธรรมาภิบาลการประกอบการเหมืองแร่ การกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่ และเทคนิคการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองหิน ได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรมจากผู้ประกอบการเหมืองหินในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 21 ราย จากภาครัฐ เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด สำนักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา หน่วยงานเฉพาะกิจทหารและตำรวจ จังหวัดยะลา จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 33 ราย 
 บรรยากาศการอบรม 
นายสามารถ สุขเกษม อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา กล่าวเปิดการอบรม 
นายศุภชัย พงษ์ศิริวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี กล่าวรายงาน 
นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 สงขลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ" 
นายสามารถ สุขเกษม อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ธรรมาภิบาลการประกอบการเหมืองแร่"
 
นายบรรลือศักดิ์ วรสันติกุล วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่" 
รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "เทคนิคการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองหิน"