กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase ครั้งที่ 8
"โอกาสและช่องทางการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกของไทย" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2553 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้และความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยมีเครื่องมือและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสนับสนุน 
กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase ครั้งที่ 8 นี้ จัดขึ้นในหัวข้อ "โอกาสและช่องทางการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกของไทย" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมนึก คีรีโต ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสนธยา ดวงแข นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ กรมศุลสากร ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(จากซ้าย) นายสนธยา ดวงแข นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ กรมศุลการกร นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ ดร.สมนึก คีรีโต ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 


ดร.สมนึก คีรีโต ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร Showcase เรื่อง การอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้า ส่งออก ด้วย National Single Window (NSW) 


นายสนธยา ดวงแข นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ กรมศุลกากร ให้เกียรติเป็นวิทยากร Showcase เรื่อง US 100% cargo scan requirement (CSI, SFI, C-TPAT) 
 บรรยากาศการจัดกิจกรรม