การบริหารเครือข่ายเพื่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนในระดับดีเด่น ดีมาก และดี
ประจำปี พ.ศ. 2552 
สืบเนื่องจากการที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีพ.ศ.2546 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมปฏิบัติงานในเรื่องการติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง และเรื่องการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ และให้การสนับสนุน ตลอดจนความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคนิค แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะต้องใช้เทคนิคทางวิชาการในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่แล้ว ยังต้องใช้เทคนิคในการประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประชาชนในท้องถิ่น ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการต่างๆ ดังนั้นกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีการสัมมนาในเรื่อง “ การบริหารเครือข่ายเพื่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ” ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และผู้เกี่ยวข้องรวม 172 ราย 
พร้อมกันนี้ ในการสัมมนาฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในระดับดีเด่น ดีมาก และดี ประจำปี พ.ศ. 2552 จำนวน 24 แห่ง จาก 21 จังหวัดด้วย 
 พิธีมอบรางวัล 
นายธวัช ผลความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในระดับดีเด่น ดีมาก และดี ประจำปี พ.ศ. 2552 จำนวน 24 แห่ง จาก 21 จังหวัด
 
 บรรยากาศการสัมมนา 


นางสัณห์สุดา ไชยสิงห์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ดร.พุทธกาล รัชธร และดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับรางวัล อปท. ดีเด่น ประจำปี 2552 ร่วมเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนาสู่การเป็น อปท. ดีเด่น" 


นางนัยนา กัลลประวิทย์ และนายอนันต์ ช่วยสกุล จากสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นวิทยากรทบกวนภารกิจที่ถ่ายโอนและแนวทางการประกวด "อปท. นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ ปี 2554" 


นายกล้า มณีโชติ จากบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม" 
ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การบริหารเครือข่ายเพื่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม"