การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ หัวข้อ
“การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS Excel เพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์” 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิสติกส์ ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS Excel เพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์” ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ MS Excel ในการสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ การหาคำตอบจากแบบจำลอง การอ่านผลและวิเคราะห์หาคำตอบ รวมทั้งกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจำลองในการวางแผนโลจิสติกส์ เพื่อนำไปปรับให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจด้วยวิธีการจัดการที่ง่ายและลดขั้นตอนที่สลับซับซ้อน ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 บรรยากาศการฝึกอบรม 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สีรง ปรีชานนท์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็ฯวิทยากรในการฝึกอบรม