ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1
โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่
(Environmental Audit) 
เนื่องจากการได้รับอนุญาตให้มีการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ใดนั้น จะต้องผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ เมื่อผู้ประกอบการได้เปิดดำเนินการทำเหมืองแร่ไปสักระยะหนึ่ง พบว่า ในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำเหมืองให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และแหล่งแร่ ซึ่งอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำให้แนวทางหรือมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้ผ่านการเห็นชอบนั้น เกิดความไม่เหมาะสม ขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งและได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ได้ จึงมีการศึกษาประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ (Environmental Audit) เพื่อทบทวน รายละเอียดกิจกรรม วิธีการและตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทำเหมืองแร่ในภาพรวมของพื้นที่ โดยระดมความคิดเห็นต่อผลกระทบหรือข้อกังวลที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองของประชาชนโดยรอบ และนำไปกำหนดแผนปฏิบัติการให้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ (Environmental Audit) ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน จ.สุพรรณบุรี เพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ ประชาชน ผู้นำชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในเขตพื้นที่กลุ่มประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ตำบลจรเข้สามพัน ตำบลพลับพลาชัย และตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม  
พร้อมกันนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท้องถิ่น เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของผู้ประกอบการ รวมทั้งทำหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากประชาชนที่มีต่อผู้ประกอบการ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป 
นายธวัช ผลความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม 
บรรยากาศในการประชุม 
นายกล้า มณีโชติ นำเสนอรายละเอียดการศึกษาและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
การเสนอรายละเอียดการศึกษาและการชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
(จากซ้าย) นายอนุ กัลลประวิทย์ และ นายธวัช ผลความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม 
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการท้องถิ่นและมอบคู่มือการปฏิบัติงาน ให้แก่ อบต.จรเข้สามพัน 
การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการท้องถิ่นและมอบคู่มือการปฏิบัติงาน ให้แก่ อบต.หนองโอ่ง 
การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการท้องถิ่นและมอบคู่มือการปฏิบัติงาน ให้แก่ อบต.พลับพลาไชย 
บอร์ดแสดงแผนปฏิบัติการ