Logistics Showcase ครั้งที่ 9 
 pr 
 สลจ 
กิจกรรมการสัมมนา Logistics Showcase ครั้งที่ 9 หัวข้อ "การสร้างความได้เปรียบด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ" ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553