สัมมนาจัดระดมความเห็น Roadmap โลจิสติกส์อุตสาหกรรม 
จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ซึ่งมีนายโกศล ใจรังษี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกำกับตรวจสอบการผลิตเป็นประธาน และมีผู้แทนส่วนราชการและสถาบันในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ Roadmap โลจิสติกส์อุตสาหกรรม จำนวน 7 คณะ ใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ Strategic Roadmap กำหนดทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมรายสาขาที่มีเอกภาพ สำหรับการขับเคลื่อนของภาครัฐและภาคเอกชนสู่การปฏิบัติในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นลดการถือครองสินค้าคงคลังเป็นเป้าหมายหลักให้สามารถส่งผลสะท้อนสู่เป้าประสงค์ระดับชาติได้อย่างชัดเจน 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงกำหนดจัดสัมมนาระดมความเห็นเกี่ยวกับร่าง Roadmap โลจิสติกส์อุตสาหกรรม ทั้ง 7 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้ Roadmap โลจิสติกส์อุตสาหกรรมเป็นแผนแม่บทที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 บรรยากาศการสัมมนา 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์การสัมมนา พร้อมกล่าวปิดการสัมมนา