การสัมมนา เสริมสร้างเหมืองแร่ไทย ดูแลใส่ใจให้ยั่งยืน 
 pr 
 สรข 6 นครราชสีมา 
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง เสริมสร้างเหมืองแร่ไทย ดูแลใส่ใจให้ยั่งยืน สำหรับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อเสริมสร้างและเชื่อมโยงองค์ความรู้ ความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ผศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 นายชัยยันต์ สอาดม่วง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 
 นายจิรธน หงรัตนากร บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด 
 นายสุเมธ แสนประเสริฐ สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กพร. 
 นายเด่นโชค มั่นใจ กรมทรัพยากรธรณี