การแยกสกัดทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

 ไฟล์แผนภาพสรุปการรีไซเคิลทองจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์>> Click ที่นี่
ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) ที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้งานแล้วต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ฯลฯ เพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งหากมีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มาผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้องก็สามารถสกัดโลหะต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น ทองคำ เงิน ทองแดง ฯลฯ ดังนั้น การรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และลดมลพิษแล้ว ยังถือเป็นการเก็บคืนทรัพยากรธรรมชาติกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงได้ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง เพื่อแยกสกัดแร่และโลหะจากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดสัมมนาและฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการหลายรายแล้ว และมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากที่สามารถดำเนินการต่อยอดในเชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ประเทศได้ 
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของทรัพยากร และเพิ่มมูลค่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การแยกสกัดโลหะทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์” ขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปปฏิบัติหรือประกอบเป็นอาชีพได้จริง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ อาคารกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน 2 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
 บรรยากาศการฝึกอบรม