การสัมมนา
เรื่อง "การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง สู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต ร่วมกับบริษัท เอสซีจีซิเมนต์ จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน จัดสัมมนา เรื่อง "การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง สู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ตอนบน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงแนวทางและวิธีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการำเหมืองให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีการนำเสนอการฟื้นฟูเหมืองถ่านหินคลองบางหมาก ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นกรณีศึกษา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 
โครงการฟื้นฟูสภาพเหมืองอย่างยั่งยืน คืนป่า สร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหารสู่ชุมชน ในพื้นที่เหมืองถ่านหินคลองบางหมาก ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2551 ภายใต้แนวคิดเพื่อให้เป็นเหมืองต้นแบบที่มีการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองได้อย่างเหมาะสม ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ได้อย่างยั่งยืน ตรงตามวัตถุประสงค์ 
นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการทำเหมือง