ประชุมครั้งที่ 2
โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
ภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่
(Environmental Audit) 
 pr 
 pr 
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1 โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตร เหมืองแร่ (Environmental Audit) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 ได้เสนอรายละเอียดการศึกษาและชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่ตำบล จรเข้สามพัน ตำบลพลับพลาไชย และตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้ประกอบการนำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้มีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวของผู้ประกอบการ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดประชุมครั้งที่ 2 โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ (Environmental Audit) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เพื่อเสนอ ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมของพื้นที่ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินโครงการฯ ในเขตพื้นที่กลุ่มประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ตำบลจรเข้สามพัน ตำบล พลับพลาไชย และตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน  
ซึ่งภายหลังการดำเนินโครงการฯ พบว่า คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษามีคุณภาพดีขึ้นกว่าก่อนดำเนินโครงการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า การดำเนินโครงการฯ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และโรงโม่หิน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน ซึ่งผู้ประกอบการได้เข้ามารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชน และพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และจากการสำรวจความพึงพอใจ พบว่า ตัวแทนประชาชนมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ ร้อยละ 82.4 พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดให้มีโครงการนี้ต่อไปอย่างสม่ำเสมอ และให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หินควรมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
นางสัณห์สุดา ไชยสิงห์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม 
นายอนุ กัลลประวิทย์ หัวหน้ากลุ่มกำกับและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน 
 บรรยากาศการประชุม 
นายกล้า มณีโชติ นำเสนอผลการศึกษาโครงการ 

ประธานคณะกรรมการท้องถิ่นทั้ง 3 ตำบล เสนอผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเหมืองแร่และโรงโม่หิน 

นายอนุ กัลลประวิทย์ และตัวแทนผู้ประกอบการเหมืองแร่ รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของผู้เข้าร่วมประชุม 
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม 
มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานคณะกรรมการท้องถิ่น 
มอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนผู้ประกอบการเหมืองแร่