การประชุมเสนอผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
จากการที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่จัดเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในข่ายที่สามารถดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจก และให้ผลตอบแทนในรูปแบบของการขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นเสมือนแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่หันมาใช้เทคโนโลยีสะอาด เพื่อทำให้สภาวะแวดล้อมบริเวณโดยรอบสถานประกอบการมีสภาพแวดล้อมที่ดีเพิ่มมากขึ้น 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เพื่อศึกษาความเป็น ไปได้ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด และการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล แนวทาง วิธีการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการเหมืองแร่ โดยที่ผ่านมาได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้าง องค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดสำหรับภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลการนำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ของผู้ที่เข้ารับการอบรม เพื่อประเมินความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้าสู่กลไกการพัฒนาที่สะอาด และการดำเนินการเพื่อร่วมลดการระบายก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสภาวะโลกร้อนในระยะต่อไป 
ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาเสนอผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
 บรรยากาศการประชุม 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
นางสัณห์สุดา ไชยสิงห์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน 

ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 
 
การเสวนาพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่กลไกการพัฒนาที่สะอาดและการร่วมลดวิกฤติภาวะโลกร้อน"