แลกเปลี่ยนข้อมูลแม่เมาะโมเดล 
นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 และตัวแทนเหมืองแม่เมาะ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในการจัดทำข้อเสนอโครงการ “การมีส่วนร่วมภาคประชาชน หรือ แม่เมาะโมเดล (Mae Moh Model)” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง