การประชุมชี้แจงการขออนุญาตประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
ภายใต้กรอบมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดให้มีการประชุมชี้แจง เรื่อง การขออนุญาตประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ภายใต้กรอบมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยส่วนราชการ องค์กรอิสระ และประชาชนในเขตพื้นที่คำขอประทานบัตร ประมาณ 1,600 คน 
ในการประชุมได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุญาตประทานบัตร ทำเหมืองแร่ภายใต้กรอบมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) โครงการเหมืองแร่โปแตชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และขั้นตอนการขอประทานบัตรเหมืองแร่ใต้ดิน โดยในขั้นตอนแรกจะต้องรังวัดเขตคำขอประทานบัตรเพื่อให้มีความชัดเจนด้านผู้มีส่วนได้เสียและเขตพื้นที่การทำเหมือง จากผลการรังวัดดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดทำแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ให้มีความเหมาะสมทางวิศวกรรม การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาให้ความคิดเห็นและตรวจสอบการดำเนินการ รวมถึงข้อเสนอในการกำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร 
 บรรยากาศการประชุม 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ 
ร่นชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ 
นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวรายงานความเป็นมาของการประชุมชี้แจงฯ 
การชี้แจงการขออนุญาตประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ภายใต้กรอบมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550