การประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 PR 
 สรข.3 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายมัธยม นิภเกษม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมสัมมนา
เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน” ดำเนินการโดย สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเมาะหลวง อาคารสมานฉันท์ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
สภาการเหมืองแร่ นายกสมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง
ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้ประกอบการเหมืองแร่ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวม 7 เขต ให้เกียรติเข้าร่วมงานอภิปรายเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น จำนวนประมาณ 200 คน 
 ศึกษาดูงาน การทำเหมืองแร่ลิกไนต์ “เหมืองแม่เมาะ” และโรงงานเซรามิก บริษัทอินทรา จำกัด จังหวัดลำปาง 
ชมทัศนียภาพทุ่งบัวตอง บริเวณการฟื้นฟูปรับสภาพพื้นที่กองเปลือกดิน เหมืองแม่เมาะ 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ 
เยี่ยมชมโรงงานเซรามิก บริษัท อินทรา จำกัด 
เยี่ยมชมการทำเหมืองแร่ลิกไนต์และการผลิตกระเสไฟฟ้า 2,400 เมกกะวัตต์