พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
 PR 
นายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานใน พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553