การประชุมชี้แจง เรื่อง การขออนุญาตประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ภายใต้กรอบมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ณ นาคาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ 17 ธันวาคม 2553 
 pr 
 สอพ. 
นายอำเภอทองผาภูมิ กล่าวต้อนรับ 
นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน รายงานวัตถุประสงค์การประชุม