Mineral Import of Thailand 2013 - 2014 
 ศสท 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติการนำเข้าแร่ของประเทศไทย ปี 2556-2557 
ในปี 2557 มีมูลค่าการนำเข้าแร่ 63,383.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้านี้ร้อยละ 14.31