Mineral Import of Thailand 2013 - 2014 ปีปฏิทิน (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) 
 สถิติ 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติการนำเข้าเร่ของประเทศไทยปี 2013-2014 (ฉบับแก้ไข) 
ในปี 2557 มีมูลค่าการนำเข้าแร่ 63,441.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้านี้ร้อยละ 14.28