Mineral Import of Thailand 2014 - 2015 (Jan.-Mar) 
 กลุ่มสถิติ 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติการนำเข้าเร่ของประเทศไทยปี 2014-2015 (ไตรมาสแรก) 
รายงานสถิติการนำเข้าแร่ของประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557-2558 มูลค่าการนำเข้าในปี 2558 ทั้งสิ้นรวม 15,342.5 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้คิดเป็นร้อยละ 3.50