สรุปสถานการณ์แร่ของประเทศไทยปี 2013-2014 ปีงบประมาณ -แผ่นพับ 
 สถิติ 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติแร่ของประเทศไทยปี 2013 - 2014 ปีงบประมาณ 
นำเสนอในลักษณะแผ่นพับ เป็นการรายงานสถิติและการวิเคราะห์สถานการณ์แร่ในปี 2013-2014 ในช่วงปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยสถิติทางด้านการผลิต การส่งออก การใช้ การนำเข้า ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ พร้อมทั้งจำนวนเหมืองและคนงาน