สรุปสถานการณ์แร่ของประเทศไทยปี 2014-2015 ปีงบประมาณ (ครี่งปีแรก) -แผ่นพับ 
 สถิติ 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติแร่ของประเทศไทยปี 2014 - 2015 ปีงบประมาณ (ครึ่งปีแรก) 
นำเสนอในลักษณะแผ่นพับ เป็นการรายงานสถิติโดยภาพรวมและการวิเคราะห์สถานการณ์แร่เบื้องต้น ในปี 2014-2015 ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ
ซึ่งประกอบด้วยสถิติทางด้านการผลิต การส่งออก การใช้ การนำเข้า ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ พร้อมทั้งจำนวนเหมืองและคนงาน