สรุปสถานการณ์แร่ของประเทศไทยปี 2014-2015 ปีปฏิทิน (ไตรมาสแรก) -แผ่นพับ 
 สถิติ 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติแร่ของประเทศไทยปี 2014 - 2015 ปีปฏิทิน (ไตรมาสแรก) 
นำเสนอในลักษณะแผ่นพับ เป็นการรายงานสถิติโดยภาพรวมและการวิเคราะห์สถานการณ์แร่เบื้องต้นในปี 2014-2015 ช่วงไตรมาสแรก
ซึ่งประกอบด้วยสถิติทางด้านการผลิต การส่งออก การใช้ การนำเข้า ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ พร้อมทั้งจำนวนเหมืองและคนงาน