สรุปสถานการณ์แร่ในรอบ 9 เดือน ปีปฏทิน 2014-2015 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท. 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติแร่ของประเทศไทยปี 2014 - 2015 ปีปฏิทิน (3 ไตรมาสแรก) 
สถานการณ์แร่ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2015 (2558) ทั้งในด้านการผลิต การใช้แร่ การส่งออกแร่ มีมูลค่าดลดลงจากปี 2014 (2557) ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ลดลงตามไปด้วย
ในขณะที่การนำเข้าแร่กลับมีมูลค่าเพ่ิ่มขึ้นจากไปก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาเดียวกันโดยเพิ่มขึนในอัตราร้อยละ 1.87 การนำเข้าแร่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงเมื่อเที่ยบกับภาคสถิติในประเทศ และเป็นไปได้ที่แนวโน้มการนำเข้าจะเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การส่งออกลดลง อาจเนื่องจากไทยหันมาส่งเสริมการใช้แร่ภายในประเทศเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรแร่ในอุตสาหกรรมปลายน้ำ