สรุปสถานการณ์แร่ ปีงบประมาณ 2014-2015 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท. 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สรุปสถานการณ์แร่ ปีงบประมาณ 2014-2015 
สถานการณ์แร่ในช่วงปีงบประมาณ 2015 (2558) ทั้งในด้านการผลิต การใช้แร่ การส่งออกแร่ มีมูลค่าดลดลงจากปี งบประมาณ 2014 (2557) ในช่วงเวลาเดียวกัน ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ลดลงตามไปด้วย
ในขณะที่การนำเข้าแร่มีมูลค่าเพ่ิ่มขึ้นจากไปก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาเดียวกันโดยเพิ่มขึ้น การนำเข้าแร่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงเมื่อเที่ยบกับภาคสถิติในประเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่าการนำเข้าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่การส่งออกลดลง อาจเนื่องจากไทยหันมาส่งเสริมการใช้แร่อุตสาหกรรมภายในประเทศเพ่ิมขึ้น เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าแร่