Mineral Export of Thailand (Fiscal Year) 2014-2015 
 กลุ่มสถิติ 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติการส่งออกแร่ของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2557-2558 
สถิติการส่งออกแร่ในปีงบประมาณ 2558 มีมูลค่าการส่งออก 18,492.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 26.26 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 25,079.0 ล้านบาท เนื่องมาจากการหยุดการทำเหมืองและอยู่ระหว่างการขอต่อใบอนุญาตประกอบการทำเหมืองแร่ทองคำสำหรับบางเหมือง และมีการนำแร่มาใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เช่น แร่ดีบุก สังกะสี จึงส่งผลต่อการส่งออกแร่ลดลง