Mineral Import of Thailand 2014-2015 
 กลุ่มสถิติ 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติการนำเข้าแร่ของประเทศไทย ปี 2557-2558 
ปี 2558 แร่นำเข้าของประเทศไทยมีมูลค่า 61,979.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 2.30 ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 63,441.0 ล้านบาท
กลุ่มแร่ถ่านหินยังคงเป็นกลุ่มแร่มีการนำเข้าสูงสุดถึงร้อยละ 73.11 ของมูลค่าการนำเข้าแร่ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าแร่กลุ่มนี้มีมูลค่าการนำเข้าลดลงจาก 47,952.0 ล้านบาท เป็น 45,314.5 ล้านบาท ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 5.5 ทั้งนั้อาจเนื่องจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา จึงทำให้อุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหันไปใช้พลังงานจากน้ำมันเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การนำเข้าแร่เชื้อเพลิงกลุ่มนี้มีมูลค่าลดลงไปตามภาวะตลาด