Mineral Statistics of Thailand 2014 - 2015 (แผ่นพับ) 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติแร่ของประเทศไทย ปี 2014 - 2015 (แผ่นพับ) 
เป็นการนำเสนอข้อมูลทางสถิติในลักษณะแผ่นพับ โดยสรุปภาพรวมและแสดงรายละเอียดของข้อมูลเชิงสถิติในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต การส่งออก การใช้แร่ การนำเข้าแร่ รายได้จากการจัดเก็บภ่าภาคหลวงแร่ โดยเรียงตามมูลค่าแร่จากมูลค่าสูงสุดเรียงตามลำดับ นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลจำนวนคนงานและเหมืองแร่