Mineral Export of Thailand 2015-2016 (Jan-Mar) 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติแร่ส่งออกของประเทศไทย ปี 2558-2559 (ปีปฏิทิน-ไตรมาสแรก) 
สถิติการส่งออกแร่ในรอบไตามาสแรกของปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก 4,417.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.23 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 4,119.7 ล้านบาท
ยิปซัมเป็นแร่ส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 1,189.1 ล้านบาท โดยส่งออกเป็นแร่ยิปซัมก้อน 1,187.6 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ดีบุก มีมูลค่าการส่งออก 1,154.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการส่งออกในรูปของโลหะดีบุก มีมูลค่าถึง 1,109.7 ล้านบาท และทองคำ ซึ่งมีมูลค้าการส่งออก 958.8 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในช่วงเดียวกันเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 42.30 ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการกระตุ้นการส่งออกแร่ทองคำและเงินเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มอาจมีการปิดตัวลงของเหมืองทองคำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต