Mineral Import of Thailand 2015-2016 (Jan-Jun) 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
  สถิติการนำเข้าแร่ของประเทศไทย ปี 2558-2559 (มกราคม-มิถุนายน) 
สถิติการนำเข้าแร่ในรอบครึ่งปีแรกของปี 2559 มีมูลค่าการนำเข้า 29,648.7 ล้านบาท หดตัวลดลง 6.28 เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ซึงสอดคล้องกับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมโดยรวมที่ชะลอตัว
โดยแร่นำเข้าที่สำคัญได้แก่ ถ่านหินบิทูมินัส มีมูลค่าการนำเข้า 12,851.5 ล้านบาท ถ่านหินชนิดอื่นๆ 8,167.2 ล้านบาท แร่ไนโอเบียมและวาเนเดียม ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแร่หายาก 1,281.9 ล้านบาท แร่ดีบุก ทัลค์ ทองแดง และสังกะสี ซึ่งมีมูลค้าการนำเข้า 1,210.8, 865.9, 524.0 และ 520.5 ล้านบาท ตามลำดับ