Mineral Export of Thailand 2015-2016 (Jan-Jun) 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
ประเมินสถานการณ์พอสังเขป ได้ดังนี้...
สถิติการส่งออกแร่ในรอบครึ่งปีแรกของปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก 8,613.4 ล้านบาท หดตัวเพียงร้อยละ 0.78 จากปีก่อนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 8,681.0 ล้านบาท

โดยแร่ยิปซัมส่งออกมีมูลค่าสูงสุด 2,237.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นแร่ยิปซัมก้อนถึง 2,235.1 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการส่งออกลดลงจากเดิม 339.5 ล้านบาท ปริมาณการส่งออกเมื่อปี 2559 จำนวน 3,331,260 เมตริกตัน ลดลงในช่วงเวลาเดียวกันจากปีก่อน ซึ่งมีปริมาณการส่งออก 4,164,172 เมตริกตัน เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดของไทยลดลงจากการที่ตลาดต่างประเทศมีการส่งออกมาจำหนายเพ่ิมมากขึ้นเพราะราคาการส่งออกต่ำกว่า บวกกับราคาน้ำมันถูกลง ทำให้ค่าขนส่งถูก จึงส่งผลให้ตลาดยิปซัมหันไปสนใจซื้อแร่จากตลาดต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น
รองลงมาได้แก่ ดีบุก 2,208.6 ล้านบาท ซึ่งส่งออกในรูปของโลหะดีบุก มีมูลค่าถึง 2,097.6 ล้านบาท และทองคำ 2,000.7 ล้านบาท